สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตามคำสั่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการเคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิดความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลายและแปลกใหม่

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย ฤดูร้อน
ชั่วโมง ฤดูร้อน (5)
เรื่อง ฤดูร้อน (5) 11 มี.ค.65