สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตามคำสั่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสนใจมีความสุขและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลงจังหวะและดนตรีด้วยตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตความสนใจมีความสุขและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย ฤดูร้อน
ชั่วโมง ฤดูร้อน (4)
เรื่อง ฤดูร้อน (4) 10 มี.ค. 65