สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สภาพอากาศในฤดูร้อน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสามารถฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย ฤดูร้อน
ชั่วโมง ฤดูร้อน (2)
เรื่อง ฤดูร้อน(2) 8 มี.ค. 65