สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สภาพอากาศในฤดูร้อน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสามารถบอกลักษณะส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกต โดยใช้ประสาทสัมผัส

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการการบอกลักษณะส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกต โดยใช้ประสาทสัมผัส

 

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย ฤดูร้อน
ชั่วโมง ฤดูร้อน (1)
เรื่อง ฤดูร้อน(1) 7 มี.ค. 65