สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตามคำสั่ง

การคาดคะเนน้ำหนักของสิ่งของ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสามารถสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีได้

เด็กสามารถคาดคะเนน้ำหนักของสิ่งของได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการคาดคะเนน้ำหนักของสิ่งของ

สังเกตความสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบ จังหวะ และดนตรี

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย ปริมาตร น้ำหนัก
ชั่วโมง ปริมาตร น้ำหนัก (3)
เรื่อง ปริมาตร น้ำหนัก (3) 2 มี.ค. 65