สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตามคำสั่ง

ปริมาตรของสิ่งของที่อยู่ในภาชนะที่ขนาดต่างกัน แต่ความสูงเท่ากัน มีปริมาตรที่แตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลงได้

เด็กสามารถบอกลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการการเคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลง

สังเกตการบอกลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย ปริมาตร น้ำหนัก
ชั่วโมง ปริมาตร น้ำหนัก (1)
เรื่อง ปริมาตร น้ำหนัก (1) 28 ก.พ. 65