สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือและตัวหนังสือ จากหนังสือนิทาน

๑.๑ การอ่านหนังสือนิทานโดยใช้การอ่านร่วมกัน

๑.๒ การอ่านแบบชี้แนะ

๑.๓ การอ่านอิสระ

๑.๔ การเขียนอิสระ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. เด็กสามารถอ่านภาพสัญลักษณ์คำพร้อมชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความตามบรรทัดได้

๒. เด็กสามารถเขียนชื่อของตนเองตามแบบ เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้นเองได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกต

๑. การอ่านภาพสัญลักษณ์คำพร้อมชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความตามบรรทัด

๒. การเขียนชื่อของตนเองตามแบบ เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย รักการอ่าน
ชั่วโมง รักการอ่าน (4)
เรื่อง รักการอ่าน(4) 24 ก.พ. 65