สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การทำหนังสือเล่มเล็ก

2. ส่วนประกอบของหนังสือ

3. คิดเค้าโครงเรื่อง

 3.1 ตัวละคร

 3.2 ฉาก

 3.3 เหตุการณ์สำคัญ

 3.4 เหตุการณ์ตอนจบ

4. การอ่านร่วมกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถสื่อสาร สนทนาโต้ตอบอย่างเข้าใจความหมายได้

2. เด็กสามารถอ่านภาพสัญลักษณ์คำพร้อมชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความตามบรรทัดได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกต

1. การสื่อสาร สนทนาโต้ตอบอย่างเข้าใจความหมาย

2. การอ่านภาพสัญลักษณ์คำพร้อมชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความตามบรรทัด

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย รักการอ่าน
ชั่วโมง รักการอ่าน (2)
เรื่อง รักการอ่าน(2) 22 ก.พ. 65