สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การดูแลรักษาหูการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง

2. มารยาทในการใช้เสียง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถฟังและพูดเชื่อมโยงต่อเนื่องกับเรื่องที่ฟังได้

2. เด็กสามารถค้นหาคำตอบ สิ่งที่สงสัย โดยวิธีการที่หลากหลายด้วยตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกต

1. การฟังและพูดเชื่อมโยงต่อเนื่องกับเรื่องที่ฟัง

2. การค้นหาคำตอบ   สิ่งที่สงสัย โดยวิธีการ ที่หลากหลายด้วยตนเอง 

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย เสียงรอบตัว
ชั่วโมง เสียงรอบตัว (5)
เรื่อง เสียงรอบตัว (5) 18 ก.พ. 65