สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตามคำสั่ง

เสียงที่เกิดจากแหล่งที่มาของเสียงแตกต่างกันจะไม่เหมือนกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสามารถเคลื่อนไหว ท่าทาง  อย่างหลากหลายและแปลกใหม่ได้

1. เด็กสามารถฟังและพูดเชื่อมโยงต่อเนื่องกับเรื่องที่ฟังได้

2. เด็กสามารถค้นหาคำตอบสิ่งที่สงสัย โดยวิธีการที่หลากหลายด้วยตนเองได้

3. เด็กสามารถอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำด้วยตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการเคลื่อนไหว ท่าทางอย่างหลากหลายและแปลกใหม่

สังเกต

1. การฟังและพูดเชื่อมโยงต่อเนื่องกับเรื่องที่ฟัง

2. การค้นหาคำตอบสิ่งที่สงสัย โดยวิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง

3. การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำด้วยตนเอง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย เสียงรอบตัว
ชั่วโมง เสียงรอบตัว (2)
เรื่อง เสียงรอบตัว (2) 14 ก.พ. 65