สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ละชนิด มีวิธีการใช้แตกต่างกัน ต้องใช้ให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและเป็นการประหยัดพลังงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสามารถค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (5)
เรื่อง แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (5) 10 ก.พ. 65