สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แหล่งพลังงานมีจากหลายแหล่ง เช่น พลังงานจากดวงอาทิตย์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆโดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเองได้

2. เด็กสามารถใช้ประโยคคำถามว่า “เมื่อไร” “อย่างไร” ในการค้นหาคำตอบได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกต

1. การค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง

2. การใช้ประโยคคำถามว่า “เมื่อไร” “อย่างไร”ในการค้นหาคำตอบ

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (4)
เรื่อง แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (4) 9 ก.พ. 65