สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. สภาพอากาศในฤดูหนาวอาจจะทำให้เราเป็นหวัดได้

2.การรักษาสุขภาพของตนเองในฤดูหนาว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถสนทนา ตอบข้อซักถามและร่วมแสดงความคิดเห็นได้

2. เด็กสามารถบอกความแตกต่างของสภาพแวดล้อมรอบตัวในฤดูหนาวในที่ต่าง ๆ ได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟังได้

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย ฤดูหนาว
ชั่วโมง ฤดูหนาว (5)
เรื่อง ฤดูหนาว (5) 3 ก.พ. 65