สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. สภาพอากาศในฤดูหนาวอาจจะทำให้เราเป็นหวัดได้

2.การรักษาสุขภาพของตนเองในฤดูหนาว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟังได้

2. บอกวิธีการปฏิบัติตนในฤดูหนาว

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟังได้