สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตามคำสั่ง

 

1. อากาศหรือลมมีการเคลื่อนที่เมื่อพัดผ่านแล้วทำให้สิ่งของต่าง ๆ เคลื่อนที่เรียกว่า แรงลม

2. การทดลองการสร้างกระแสลม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

2. เด็กสามารถฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ

3. เด็กสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตาม

 

1. เด็กสามารถฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟังได้

2. เด็กสามารถร่วมลงมือทำการทดลองและใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ที่เหมาะสมกับวัย

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตความสนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหว

สังเกตความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆโดยใช้ประสาทสัมผัส

 

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย ฤดูหนาว
ชั่วโมง ฤดูหนาว (3)
เรื่อง ฤดูหนาว (3) 1 ก.พ. 65