สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตามคำสั่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสามารถฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟังได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกต

1. การฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง

2. การอ่านคำ  ตัวเลขด้วยการชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความได้

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย ฤดูหนาว
ชั่วโมง ฤดูหนาว (2)
เรื่อง ฤดูหนาว (2) 31 ม.ค. 65