สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตามคำสั่ง

1. ฤดูกาลในประเทศไทย ๓ ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว

2. ช่วงเดือนที่เกิดฤดูกาลต่างๆในประเทศไทย

3. ลักษณะโดยทั่วไปของฤดูหนาว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสนใจ มีความสุข  และแสดงท่าทาง/ เคลื่อนไหวประกอบเพลง และดนตรี ได้

1.เด็กสามารถฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟังได้

2. เด็กสามารถอ่านคำ  ตัวเลขด้วยการชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตความสนใจมีความสุข   และแสดงท่าทาง/ เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี

สังเกต

1. การฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง

2. การอ่านคำ  ตัวเลขด้วยการชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความได้

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย ฤดูหนาว
ชั่วโมง ฤดูหนาว (1)
เรื่อง ฤดูหนาว (1) 28 ม.ค. 65