สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สีผสมขั้นที่ 3 สีผสมขั้นที่ 3 คือการผสมสีระหว่างแม่สีกับสีผสมขั้นที่ 2 แล้วเกิดเป็นสีใหม่ เช่น

สีแดง + สีส้ม  = สีส้มแดง  สีเหลือง + สีเขียว = สีเขียวเหลือง  สีน้ำเงิน + สีม่วง  = สีม่วงน้ำเงิน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆโดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเองได้

2. เด็กสามารถเขียนชื่อสีตามบัตรคำที่กำหนดได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆโดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง

2. การเขียนชื่อสี ตามบัตรคำที่กำหนด2. การค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆโดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย โลกสวยด้วยสีสัน
ชั่วโมง โลกสวยด้วยสีสัน (2)
เรื่อง โลกสวยด้วยสีสัน (2) 24 ม.ค. 65