สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แม่สี คือ สีที่เมื่อเรานำมาผสมกันแล้วเกิดสีใหม่ขึ้นมา แม่สี มีอยู่ 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน

สีที่เกิดจากการผสมของแม่สี

- สีแดง + สีเหลือง = สีส้ม

- สีเหลือง + สีน้ำเงิน = สีเขียว

- สีน้ำเงิน + สีแดง = สีม่วง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถบอกลักษณะส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลงของสีจากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

2. เด็กสามารถค้นหาคำตอบของ ข้อสงสัยต่างๆโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย ด้วยตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกต

1. การบอกลักษณะส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงของสีจากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

2. การค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆโดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย โลกสวยด้วยสีสัน
ชั่วโมง โลกสวยด้วยสีสัน (1)
เรื่อง โลกสวยด้วยสีสัน (1) 21 ม.ค. 65