สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตามคำสั่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ตามจังหวะได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ตามจังหวะ

 

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย วันขึ้นปีใหม่
ชั่วโมง วันขึ้นปีใหม่ (3)
เรื่อง วันขึ้นปีใหม่ (3) 24 ธ.ค. 64