สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การปฏิบัติตามคำสั่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

          เด็กเคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด  ความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลายและแปลกใหม่ได้

การวัดผลและประเมินผล

        สังเกตการเคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด  ความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลายและแปลกใหม่

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย เศรษฐกิจพอเพียง
ชั่วโมง เศรษฐกิจพอเพียง (1)
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง(1) 7 ธ.ค. 64