สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตามคำสั่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กร่วมกิจกรรม การเคลื่อนไหว ร่างกายอย่างมี ความสุขได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการร่วมกิจกรรม การเคลื่อนไหวร่างกาย อย่างมีความสุข

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย วันชาติ
ชั่วโมง วันชาติ (2)
เรื่อง วันชาติ (2) 30 พ.ย. 64