สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การปฏิบัติตามคำสั่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

        เด็กร่วมกิจกรรม การเคลื่อนไหว ร่างกายอย่างมี ความสุขได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการร่วมกิจกรรม การเคลื่อนไหวร่างกาย อย่างมีความสุข

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย วันชาติ
ชั่วโมง วันชาติ(1)
เรื่อง วันชาติ (1) 29 พ.ย. 64