สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การปฏิบัติตามคำสั่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตความสนใจมีความสุขและแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย ลอยกระทง
ชั่วโมง ลอยกระทง(5)
เรื่อง ลอยกระทง(5) 15 พ.ย. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)