สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา มีปริมาตรและน้ำหนักที่แตกต่างกัน เราสามารถใช้ภาชนะในการตวงปริมาตรสิ่งต่างๆและนำมาเปรียบเทียบปริมาตรได้ และเสียงที่เกิดจากการเคาะภาชนะที่ใส่น้ำในปริมาตรต่างกัน เสียงจะต่างกันด้วย เราสามารถวัดน้ำหนักสิ่งต่างๆด้วยเครื่องชั่งและเปรียบเทียบน้ำหนักจากการชั่งโดยเครื่องชั่งได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การเปรียบเทียบ และการเรียงลำดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะความยาว/ความสูง น้ำหนัก ปริมาตรได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการเปรียบเทียบ และการเรียงลำดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะความยาว/ความสูง น้ำหนัก ปริมาตร

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย ปริมาตร น้ำหนัก
ชั่วโมง ปริมาตร น้ำหนัก (2)
เรื่อง ปริมาตร น้ำหนัก (2) 1 มี.ค. 65