สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี

๒. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. เด็กสามารถเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

        2. เด็กสามารถฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ

การวัดผลและประเมินผล

เด็กสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง  จังหวะและดนตรีได้

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย รู้รอบปลอดภัย
ชั่วโมง รู้รอบปลอดภัย(2)
เรื่อง รู้รอบปลอดภัย(2) 2 พ.ย. 64