สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การปฏิบัติตามคำสั่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้คล่องแคล่ว

        2. ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้

        3. แสดงความคิดและจินตนาการผ่านการเคลื่อนไหวได้

การวัดผลและประเมินผล

        สังเกตความสนใจมีความสุขและแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหว

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย รู้รอบปลอดภัย
ชั่วโมง รู้รอบปลอดภัย(1)
เรื่อง รู้รอบปลอดภัย(1) 1 พ.ย. 64