สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างอิสระ

ตามจังหวะ โดยใช้เสียงเพลง คำคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณ์อื่นๆ มาประกอบการเคลื่อนไหว

เพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เกิดจินตนาการ

และความคิดสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 เคลื่อนไหวร่างกายแสดงท่าทางตามเสียงดนตรีโดยใช้การประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อและทรงตัวได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายแสดงท่าทางตามเสียงดนตรีโดยใช้การประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อและทรงตัว

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย รักการอ่าน
ชั่วโมง รักการอ่าน (1)
เรื่อง รักการอ่าน(1) 21 ก.พ. 65