สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างอิสระ

ตามจังหวะ โดยใช้เสียงเพลง คำคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณ์อื่นๆ มาประกอบการเคลื่อนไหว

เพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เกิดจินตนาการ

และความคิดสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. เคลื่อนไหวท่าทาง โดยมีความแปลกใหม่ได้

๒. จัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ ตามที่กำหนดได้

การวัดผลและประเมินผล

๑. สังเกตการเคลื่อนไหวท่าทาง โดยมีความแปลกใหม่

๒. สังเกตการจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ ตามที่กำหนด

 

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย เสียงรอบตัว
ชั่วโมง เสียงรอบตัว (2)
เรื่อง เสียงรอบตัว (2) 14 ก.พ. 65