สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างอิสระ

ตามจังหวะ โดยใช้เสียงเพลง คำคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณ์อื่นๆ มาประกอบการเคลื่อนไหว

เพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เกิดจินตนาการ

และความคิดสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึก การเป็นผู้นำและผู้ตาม ของตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการเคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึก การเป็นผู้นำและผู้ตาม ของตนเองได้

 

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (4)
เรื่อง แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (4) 9 ก.พ. 65