สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างอิสระ

ตามจังหวะ โดยใช้เสียงเพลง คำคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณ์อื่นๆ มาประกอบการเคลื่อนไหว

เพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เกิดจินตนาการ

และความคิดสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เคลื่อนไหวร่างกายแสดงท่าทางตามคำบรรยายโดยใช้การประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อและทรงตัวได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายแสดงท่าทางตามคำบรรยายโดยใช้การประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อและทรงตัวได้

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (3)
เรื่อง แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (3) 8 ก.พ. 65