สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ โดยใช้เสียงเพลง คำคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณ์อื่นๆ มาประกอบการเคลื่อนไหว

เพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เคลื่อนไหวท่าทาง เพื่อสื่อสารความคิดความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลายหรือแปลกใหม่ได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการเคลื่อนไหวท่าทาง เพื่อสื่อสารความคิดความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลายหรือแปลกใหม่ได้

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย ขนาดรูปร่าง รูปทรง
ชั่วโมง ขนาดรูปร่าง รูปทรง (4)
เรื่อง ขนาดรูปร่าง รูปทรง (4) 12 ม.ค. 65