สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ โดยใช้เสียงเพลง คำคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะ

และอุปกรณ์อื่นๆ มาประกอบการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เกิดจินตนาการ

และความคิดสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบ จังหวะ และดนตรีได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบ จังหวะ และดนตรีได้

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย สนุกตัวเลข
ชั่วโมง สนุกตัวเลข (4)
เรื่อง สนุกกับตัวเลข (4) 5 ม.ค. 65