สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ

โดยใช้เสียงเพลง คำคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณ์อื่นๆ มาประกอบการเคลื่อนไหว

เพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เกิดจินตนาการ

และความคิดสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1) แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ตามสถานการณ์ได้

2) แสดงท่าทางเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1) สังเกตการแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ตามสถานการณ์ได้

2) สังเกตการแสดงท่าทางเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์ได้

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย วันขึ้นปีใหม่
ชั่วโมง วันขึ้นปีใหม่ (5)
เรื่อง วันขึ้นปีใหม่ (5) 28 ธ.ค. 64