สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ

โดยใช้เสียงเพลง คำคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณ์อื่นๆ มาประกอบการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่

และกล้ามเนื้อเล็ก อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบ จังหวะ และดนตรีได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตความสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบ จังหวะ และดนตรีได้

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ชั่วโมง เทคโนโลยีและการสื่อสาร (5)
เรื่อง เทคโนโลยีและการสื่อสาร (5) 21 ธ.ค. 64