สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างอิสระ

ตามจังหวะ โดยใช้เสียงเพลง คำคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณ์อื่นๆ มาประกอบการเคลื่อนไหว

เพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เกิดจินตนาการ

และความคิดสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

สนใจมีความสุข และแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว ประกอบจังหวะ ดนตรี

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตความสนใจมีความสุข และแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว ประกอบจังหวะ ดนตรี

 

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย รู้รอบปลอดภัย
ชั่วโมง รู้รอบปลอดภัย
เรื่อง รู้รอบปลอดภัย(5) 5 พ.ย. 64