สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     ละครเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเรื่องราว เป็นที่รวมของศิลปะสาขาต่าง ๆ ไว้อย่างมากมาย มีปัจจัย หลายด้านที่ทำให้การละครได้ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย การละครของไทยมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยน่านเจ้าจนถึงปัจจุบัน โดยมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

อธิบายประวัติการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ทักษะ/กระบวนการ

การนำเสนอใบงานเรื่อง ประวัติการละครไทย       

เจตคติ

ซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

ความรู้

อธิบายประวัติการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ทักษะ/กระบวนการ

การนำเสนอใบงานเรื่อง ประวัติการละครไทย       

เจตคติ

ซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การละครไทย
ชั่วโมง ประวัติการละครไทย
เรื่อง ประวัติการละครไทย 18 มี.ค. 65 (มีใบงานและสื่อวีดิโอ)
สื่อประกอบการสอน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง ประวัติการละครไทย
ใบงานประกอบการสอน เรื่อง ประวัติการละครไทย
VDO ประกอบการสอน เรื่อง ประวัติการละครไทย (พระร่วง ตอน ขอมดำดิน)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง ประวัติการละครไทย (เลือดสุพรรณ)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง ประวัติการละครไทย (โขนพระราชทาน)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง ประวัติการละครไทย (นารายณ์ปราบนนทก)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง ประวัติการละครไทย (สยามศิลปิน)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง ประวัติการละครไทย (อิเหนา ตอน เข้าเฝ้าท้าวดาหา)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง ประวัติการละครไทย (อิเหนา ตอน ชมดง)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง ประวัติการละครไทย (อุณรุทชมไพร)