สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การผลิตการแสดงเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยฝ่ายอำนวยการแสดง ฝ่ายการแสดง และฝ่ายสนับสนุน ซึ่งต้องทำงานกันอย่างเป็นระบบ  การแสดงละครสั้นมีองค์ประกอบ คือ เรื่อง เนื้อหา สรุป นิสัยตัวละคร และบรรยากาศ โดยมีบทละครเป็นคู่มือฝ่ายจัดและผู้แสดง การประเมินการแสดงอาจสร้างเกณฑ์ง่าย ๆ ที่กำหนดขึ้นเอง หลักการชมการแสดงผู้ชมที่ดีควรรู้จักกาลเทศะในการชมส่วนผู้แสดงที่ดีควรฝึกฝนตนเองในด้านเทคนิคการแสดง รูปแบบการแสดงย่อมพัฒนาไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

วิเคราะห์ขั้นตอนการวางแผนการแสดงละครสร้างสรรค์

ด้านทักษะและกระบวนการ 

ทักษะกระบวนการคิดในการวางแผนการแสดงละครสร้างสรรค์

ด้านคุณลักษณะ 

ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้ 

วิเคราะห์ขั้นตอนการวางแผนการแสดงละครสร้างสรรค์

ด้านทักษะและกระบวนการ 

ทักษะกระบวนการคิดในการวางแผนการแสดงละครสร้างสรรค์

ด้านคุณลักษณะ 

ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การผลิตและการแสดงละคร
ชั่วโมง การวางแผนการแสดงละครสร้างสรรค์
เรื่อง การวางแผนการแสดงละครสร้างสรรค์ 25 ก.พ. 65 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)