สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บทบาทของตัวละคร อุปนิสัย และความสัมพันธ์ของตัวละครในบท

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

- การตีบท

ด้านทักษะและกระบวนการ

- ฝึกทักษะการตีบทในการแสดงนาฏศิลป์

ด้านคุณลักษณะ

- ใฝ่เรียนรู้

- รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

- ความหมายของภาษาท่า

ด้านทักษะและกระบวนการ

- ฝึกการปฏิบัติภาษาท่าเบื้องต้น

ด้านคุณลักษณะ

- ใฝ่เรียนรู้

- รักความเป็นไทย

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นาฏยศัพท์และภาษาท่า
ชั่วโมง การตีบทบาทการแสดง
เรื่อง การตีบทบาทการแสดง 26 พ.ย. 64 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)