สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภาษาท่า ประเภทของภาษาท่า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

- ระบุภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย

ด้านทักษะและกระบวนการ

- ฝึกการปฏิบัติท่าภาษาท่าเบื้องต้น

ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้

- รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

- ระบุภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย

ด้านทักษะและกระบวนการ

- ฝึกการปฏิบัติท่าภาษาท่าเบื้องต้น

ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้

- รักความเป็นไทย

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นาฏยศัพท์และภาษาท่า
ชั่วโมง ภาษาท่า
เรื่อง ภาษาท่า 19 พ.ย. 64 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)