สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 เงินมีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่าง ๆ ในแต่ละประเทศจะมีสกุลเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน หากซื้อสินค้าและบริการระหว่างประเทศจะใช้สกุลเงินที่แตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ส3.2 ป.4/1  อธิบายความสำคัญทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน

จุดประสงค์

1 อธิบายลักษณะอาชีพในชุมชนได้

2 การจำแนก อาชีพ สินค้า และบริการในชุมชน

3 เห็นความสำคัญของอาชีพในชุมชน

การวัดผลและประเมินผล

1 ใบงาน เรื่อง ลักษณะอาชีพ สินค้า และบริการในชุมชนของฉัน
2 การถาม-ตอบ

3 การเล่นเกม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชน
ชั่วโมง เรื่องวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชน
เรื่อง ลักษณะอาชีพในชุมชน 30 ก.ค. 64 (มีใบงาน และแบบประเมินตนเอง)
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์