สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ของเล่นของใช้ (Rerun)
ชั่วโมง ของเล่นของใช้
เรื่อง ของเล่นของใช้ (5) 20 ต.ค. 2564