สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. การรักษาความปลอดภัยของตนเองในการเล่นและกิจวัตรประจำวัน

๒. การระวังภัยจากสถานที่และอุปกรณ์เสี่ยงอันตรายและคนแปลกหน้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑ ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)

มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๒)

        ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑)

มฐ ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๒)

มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๓)

มฐ ๖ ตบช ๖.๒ (๖.๒.๒)

มฐ ๘ ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)

มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)

        ตบช ๙.๒ (๙.๒.๑)

มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๒)

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. การรักษาความปลอดภัยของตนเองในการเล่นและกิจวัตรประจำวัน

๒. กระโดดสองขาขึ้นลงอยู่กับที่ได้

๓. ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจากกันได้โดยจับกรรไกรมือเดียว

๔. แสดงความพอใจในผลงานตนเองได้

๕. สนใจและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลงจังหวะและดนตรีได้

๖. เข้าแถวตามลำดับก่อนหลังได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๗. ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะได้

๘. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้

๙. อ่านภาพและพูดข้อความด้วยภาษาของตนได้

๑๐. จับคู่ภาพเหมือนได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ปลอดภัยไว้ก่อน (Rerun)
ชั่วโมง ปลอดภัยไว้ก่อน
เรื่อง ปลอดภัยไว้ก่อน (1) 6 ต.ค. 2564