สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

          วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความ 

          เสมอภาคทางเพศและการวางตัวได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

พ ๒.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ        

พ ๒.๑ ม.๒/๒ วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

พ ๒.๑ ม.๒/๓ อธิบายวิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์

พ ๒.๑ ม.๒/๔ อธิบายความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม

พ ๔.๑ ม.๒/๑ เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล 

ด้านความรู้

                    นำเสนอผลการปฏิบัติตนและการพัฒนาตนได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

                    สรุปผลการปฏิบัติและการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปใช้อย่างต่อเนื่องได้

ด้านคุณลักษณะ

                     ๑. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย                 ๒. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

         ๓. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน ๔. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

๑. วิธีการ

๑.๑ ตรวจคำตอบ

๑.๒ ตรวจผลงาน

๑.๓ สังเกตพฤติกรรม

๑.๔ ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

๑.๕ ทดสอบหลังเรียน (จัดกิจกรรมนอกตารางเรียน)

๒. เครื่องมือ

                    ๒.๑  มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)       

                   ๒.๒  แบบสังเกต (รูบิค)

๓. เกณฑ์

                   ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
ชั่วโมง วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
เรื่อง ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ วันที่ 1 ต.ค. 64
แผนการสอน ครูกมลชนก บุญมี
ครูผู้สอน ครูกมลชนก บุญมี