สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสมกับวัย มีผลต่อการเจริญเติบโต

สารอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวันและรายการอาหารที่ได้กับเกณฑ์สูงกว่าเกณฑ์ ต่ำกว่าเกณฑ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  พ 4.1 ม.3/1 กำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  อธิบายคุณค่าของอาหารในรายการอาหารแต่ละสัปดาห์

ด้านทักษะและกระบวนการ

  นำเสนอรายการอาหารจำนวน  1 สัปดาห์ได้

ด้านคุณลักษณะ

  1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย              

  2. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

1.1 ตรวจคำตอบ                           

1.2 ตรวจผลงาน (ใบงาน)

1.3 สังเกตพฤติกรรม                      

2. เครื่องมือ

2.1 มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

2.2 แบบสังเกต (รูบิค)

3. เกณฑ์

ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของวัยรุ่นและความคาดหวังของสังคม (Rerun)
ชั่วโมง นำเสนอรายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย(Rerun)
เรื่อง นำเสนอรายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย 14 ก.ย.64 (มีใบงาน และสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์