สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่น อย่างถูกวิธีจะช่วยยืดอายุการใช้งานจึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายวิธีการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่นได้

2. บำรุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่นได้ด้วยตนเอง

3. เห็นประโยชน์ของบำรุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่น

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ช่างคิดช่างทำ
ชั่วโมง ช่างคิดช่างทำ
เรื่อง การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมของเล่น 7 ต.ค. 64 (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูณัฐทิยา เนียมสะอาดและครูสุนทรี สาธุภาพ
ครูผู้สอน ครูณัฐทิยา เนียมสะอาดและครูสุนทรี สาธุภาพ