สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 แรงที่กระทำต่อวัตถุโดยต้องสัมผัสกับวัตถุนั้น จัดเป็นแรงสัมผัส ส่วนแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุนั้น จัดเป็นแรงไม่สัมผัส

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 2.2 ป.3/2 เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายเกี่ยวกับแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส

2. สังเกตและลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสโดยการตอบคำถามในชั้นเรียนและใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 แรงแม่เหล็ก
เรื่อง แรงสัมผัส แรงไม่สัมผัส (ตอนที่ 3) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ