สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 แม่เหล็กมีแรงแม่เหล็กอยู่รอบแท่งและดึงดูดสารแม่เหล็กได้ เมื่อแม่เหล็ก 2 แท่งเข้าใกล้กัน แรงระหว่างแม่เหล็กจะทำให้เกิดการดูดหรือการผลัก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 2.2 ป.3/4 ระบุขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมาเข้าใกล้กันจากหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายเกี่ยวกับแรงระหว่างแม่เหล็ก

2. สังเกตและลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับแรงระหว่างแม่เหล็ก

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องแรงระหว่างแม่เหล็กโดยการตอบคำถามในชั้นเรียนและใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับแรงระหว่างแม่เหล็กด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 แรงแม่เหล็ก
เรื่อง แรงระหว่างแม่เหล็ก (ตอนที่ 4) 11 ต.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ