สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 วัสดุบางชนิดอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะและสมบัติของวัสดุได้ เช่น รูปร่าง สี แข็ง นุ่ม โดยทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ชีวิตประจำวันได้ เช่น การให้ความร้อนแก่พาราฟิน ใส่สี น้ำมันหอมระเหย แล้วปล่อยให้พาราฟินเย็นลง จะทำเป็นเทียนไขได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 2.1 ป.3/2 อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นำความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเนื่องจากการทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงไปใช้ประโยชน์

2. ลงความเห็นจากข้อมูล ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปจากการทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงไปใช้ประโยชน์

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเนื่องจากการทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงไปใช้ประโยชน์โดยการตอบคำถามในชั้นเรียนและใบงาน

2. ประเมินทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปจากการทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงไป

ใช้ประโยชน์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัสดุ
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
เรื่อง การใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงวัสดุเมื่อร้อนขึ้นหรือเย็นลง (ตอนที่ 5 ) 16 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ