สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนย่อความ หมายถึง การจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน ฟัง หรือดูมาอย่างย่อ ๆ แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ให้ได้ใจความครบถ้วน สั้น กระชับ ด้วยสำนวนภาษาของผู้เขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 2.1 ป.4/4 เขียนย่อความจากเรื่องสั้น ๆ

จุดประสงค์

1 บอกหลักการเขียนย่อความได้

2 อธิบายรูปแบบการเขียนย่อความได้

3 เขียนย่อความจากเรื่องสั้นที่กำหนดได้

4 มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 10 เรื่อง การเขียนย่อความจากเรื่องสั้น

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
ชั่วโมง ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
เรื่อง การเขียนย่อความ (๑) ๒ ก.ค. ๖๔ (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์